Chat with us, powered by LiveChat

Dotacje UE

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań dotyczących zakupu Elementy automatyki urządzenia; panel operatorski, sterownik PLC, serwonapęd, wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe, silniki serwo, komunikacja, okablowanie, zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój lata 2014-2020; Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Sektorowe programy B+R; Numer wniosku: POIR.01.02.00-00-0091/17.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/2018.

EFRR

Przedsiębiorstwo REMA S.A.. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPWM.01.02.01-28-0002/17-00 w ramach Działania 1.2: Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt „Opracowanie nowatorskiej pilarki panelowej z przesuwnym agregatem tnącym”.

cele projektu:
Główny cel planowanego przedsięwzięcia obejmuje opracowanie przez ”REMA” S.A. pilarki panelowej o ulepszonych parametrach. Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych ze zbadaniem oraz opracowaniem nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz budowie ostatecznego prototypu rozwiązania. Realizacja projektu przyczyni się do opracowania rozwiązania innowacyjnego w skali międzynarodowej. Realizacja projektu zwieńczona będzie stworzeniem ostatecznej dokumentacji technicznej urządzenia oraz demonstracją prototypu. W ramach projektu przygotowane zostaną także dwa zgłoszenia patentowe do UPRP celem nadania produktowi ochrony własności przemysłowej z tytułu wynalazku oraz materiały informacyjne o nowym produkcie. Jedno ze zgłoszeń dotyczyć będzie sposobu funkcjonowania projektowanego agregatu tnącego, natomiast drugie będzie związane z mechanizmem podawania materiału. Zgłoszenia patentowe mają także potwierdzić nowość w skali międzynarodowej rozwiązań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia lepszych parametrów.

planowane efekty:
Bezpośrednim rezultatem projektu, będzie znacząco udoskonalony produkt: pilarka panelowa z przesuwnym agregatem tnącym.

wartość projektu: 1 308 953,72 pln
wkład Funduszy Europejskich: 692 121,88 pln

Fundusze Europejskie
NCBR
Unia Europejska

Przedsiębiorstwo REMA S.A. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0091/17-00 w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 realizuje projekt „Opracowanie w przedsiębiorstwie REMA S.A. innowacyjnego urządzenia do optymalizacji drewna i materiałów drewnopochodnych z jednoczesną eliminacją wad”.

cele projektu:
- przeprowadzenie badań nad projektem jednostki tnącej i elementów układu podawania i oddawania materiału,
- przeprowadzenie badań nad zaprojektowaniem sposobu wykrywania i wycinania wad w materiale, opartego na matematycznych modelach rozkroju materiału z uwzględnieniem zmiennych kryteriów optymalizacji,
- opracowanie ostatecznej wersji prototypu wraz z dokumentacją techniczną procesu budowania maszyny.

planowane efekty:
Bezpośrednim rezultatem projektu, będzie znacząco udoskonalony produkt: pilarka optymalizująca do wykrywania oraz szybkiego i precyzyjnego wycinania wad w drewnie i materiałach drewnopochodnych z jednoczesną maksymalizacją wykorzystania surowca i minimalizacją ilości generowanego odpadu.

wartość projektu: 2 849 704,17 pln
wkład Funduszy Europejskich: 1 917 789,71 pln

Fundusze Europejskie Unia Europejska

„REMA” S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnych pilarek opartych na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych i układach wewnętrznych w celu zwiększenia precyzji cięcia, stopnia automatyzacji i poziomu bezpieczeństwa użytkowania”

w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez Przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych zautomatyzowanych pilarek opartych na nowatorskich układach wewnętrznych oraz wytrzymałym materiale konstrukcyjnym. W ramach niniejszego projektu, „REMA” S.A. przeprowadzi badania przemysłowe oraz prace rozwojowe celem opracowania innowacyjnych zautomatyzowanych pilarek opartych na nowatorskich układach wewnętrznych i optymalnie dobranych materiałach konstrukcyjnych. W wyniku przedsięwzięcia wprowadzone zostaną na rynek nowe produkty: pilarki: formatowa, oraz pośrednia (hybrydowa) łącząca cechy pilarki formatowej i panelowej. Wprowadzenie na rynek innowacji wpłynie na wzbogacenie oferty rynkowej o urządzenia optymalne pod względem funkcjonalności. Nowe pilarki znajdą bowiem zastosowanie zarówno w produkcji przemysłowej mebli i usługach budowlanych, jak i w małych warsztatach stolarskich. Uniwersalność ta związana będzie z ich nowatorskim i ergonomicznym designem (średnia wielkość, poręczność) oraz odpowiednią konstrukcją układów wewnętrznych.

Nowe pilarki cechować się będą innowacyjnymi właściwościami takimi jak:
> większa powtarzalność nastawów
> krótszy czas podawania (dot. pilarki pośredniej)
> wyższa skuteczność odpylania
> wzrost bezpieczeństwa pracy
> podwyższona trwałość
> krótszy czas nastawu
> mniejszy zakres drgań
> większa sztywność stołu
> mniejsza odchyłka agregatu tnącego
> mniejsza strzałka ugięcia stołu.

Całkowita wartość projektu: 2 988 073,44
Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 988 073,44
Kwota dofinansowania UE: 2 047 033,98

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do pobrania:

.pdf
Fundusze Europejskie Unia Europejska

„REMA” S.A. realizuje projekt pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych pilarek formatowych poprzez wdrożenie do produkcji własnych prac B+R” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP

Celem projektu jest wyprodukowanie nowatorskiej automatycznej pilarki formatowej. Realizacja projektu ma wpłynąć na zwiększenie mocy produkcyjnych, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie oferty o produkt dorównujący klasą do pilarek najlepszych światowych producentów. W ramach realizowanego projektu wdrożone zostaną wyniki własnych prac B+R, przeprowadzonych na przełomie 2013 i 2014 roku, które doprowadziły do opracowania innowacyjnej automatycznej pilarki formatowej, opartej na nowatorskich materiałach konstrukcyjnych oraz nowych technologiach układów wewnętrznych. W celu uruchomienia produkcji innowacyjnego produktu na skalę przemysłową, w ramach realizowanego projektu stworzona zostanie nowoczesna linia produkcyjna, składająca się z obrabiarek i urządzeń pomocniczych.

Całkowita wartość projektu: 3 930 096,00
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 195 200,00
Kwota dofinansowania UE: 1 917 120,00

www.mapadotacji.gov.pl

Pliki do pobrania:

.pdf